1. ledna 2021

Hodinky nepatří do komunálního odpadu!

Hodinky, hodiny a budíky, vyjma těch s automatickým pohonem, mají v sobě baterii nebo akumulátor, proto je potřeba s nimi na konci jejich živostnosti zacházet šetrně s ohledem na přírodu. Obsahují nejen celou řadu látek a materiálů, které životní prostředí i lidské zdraví zatěžují, ale zároveň i celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně druhotně využívat – recyklovat.

Aby mohla samotná recyklace proběhnout, musí být zajištěn sběr těchto elektronických zařízení odděleně od jiných druhů odpadů. Tyto odpady jsou pak dále tříděny a demontovány na jednotlivé materiály, které je možné následně recyklovat.

Hodinky a ostatní elektrozařízení u nás koupené nelze při jejich likvidaci vhodit do popelnice na komunální odpad. To dokládá symbol „přeškrtnuté popelnice“, který je uvedený v záručním listu, návodu a na obalu zboží. Pokud už definitivně dosloužily, existuje několik možností, jak se s nimi bezpečně rozloučit:

Symbol přeškrtnuté popelnice

Symbol přeškrtnuté popelnice

Symbol recyklace elektrozařízení

Symbol recyklace elektrozařízení

Nebuďme k přírodě lhostejní!

Zanechme dalším generacím Zemi, ve které se jim bude dobře žít.

Které zákony, nařízení a směrnice odpadní politiku řeší?

  • Na evropské úrovni: směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
  • Na národní úrovni: zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností; vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Podrobné informace najdete také zde: https://www.mzp.cz/cz/elektrozarizeni